เอกสารงานคุณภาพ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 36 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างชื่อวาระ 
1EB 17.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513032635.pdf2019-05-13 10:26:35ITA 2562 ดาวน์โหลด
2EB 17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน20190513032805.pdf2019-05-13 10:28:05ITA 2562 ดาวน์โหลด
3EB 17.3 หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน20190513032921.pdf2019-05-13 10:29:21ITA 2562 ดาวน์โหลด
4EB 17.4 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20190513033012.pdf2019-05-13 10:30:12ITA 2562 ดาวน์โหลด
5EB 16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513044900.pdf2019-05-13 11:49:00ITA 2562 ดาวน์โหลด
6EB 16.2 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513064738.pdf2019-05-13 13:47:38ITA 2562 ดาวน์โหลด
7EB 16.3 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190513065007.pdf2019-05-13 13:50:07ITA 2562 ดาวน์โหลด
8EB 16.4 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน20190513070758.pdf2019-05-13 14:07:58ITA 2562 ดาวน์โหลด
9EB 16.5 แบบฟอร์มการขอเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20190513071054.pdf2019-05-13 14:10:54ITA 2562 ดาวน์โหลด
10EB 26.1 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ Flow Chart สำหรับประชาชน20190809024619.pdf2019-08-09 09:46:19ITA 2562 ดาวน์โหลด
11EB 26.2 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน20190809025029.pdf2019-08-09 09:50:29ITA 2562 ดาวน์โหลด
12EB 25.1 เเจ้งเวียนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน20190813063931.pdf2019-08-13 13:39:31ITA 2562 ดาวน์โหลด
13EB 25.8 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลฯ20190813065619.pdf2019-08-13 13:44:22ITA 2562 ดาวน์โหลด
14EB 25.2 เเจ้งเวียนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม20190813070100.pdf2019-08-13 14:01:00ITA 2562 ดาวน์โหลด
15EB 25.3 เเจ้งเวียนผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน20190813070546.pdf2019-08-13 14:05:46ITA 2562 ดาวน์โหลด
16EB 25.4 เเจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ20190814020959.pdf2019-08-14 09:09:59ITA 2562 ดาวน์โหลด
17EB 25.5 เเจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"20190814021038.pdf2019-08-14 09:10:38ITA 2562 ดาวน์โหลด
18EB 25.6 เเจ้งเวียนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ20190814021113.pdf2019-08-14 09:11:13ITA 2562 ดาวน์โหลด
19EB 25.7 เเจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน20190814021146.pdf2019-08-14 09:11:46ITA 2562 ดาวน์โหลด
20EB 24.1 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ20190814083713.pdf2019-08-14 15:37:13ITA 2562 ดาวน์โหลด