ร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 600,000 เม็ด ราคา เม็ดละ 1.80 บาท รวมมูลค่า 1,080,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

Enalapril 5 mg tablet จำนวน 4,200,000 เม็ด ราคา เม็ดละ 0.174 บาท รวมมูลค่า 730,800.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

Hydralazine 25 mg tablet จำนวน 2,500,000 เม็ด ราคา เม็ดละ 0.340 บาท รวมมูลค่า 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Manidipine 20 mg tablet จำนวน 750,000 เม็ด ราคา เม็ดละ 1.100 บาท รวมมูลค่า 825,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Lercanidipine 20 mg tablet (2x14’s) จำนวน 8,500 กล่อง ราคา กล่องละ 77.040 บาท รวมมูลค่า 654,840.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศข่าว : 2024-05-14

ปรับปรุงล่าสุด : 2024-05-14

จำนวนการเข้าชม : 41