ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

คนที่ 12

พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน

แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์

คนที่ 11

พ.ศ. 2564-2565

นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์

คนที่ 10

พ.ศ. 2563-2564

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์

คนที่ 9

พ.ศ. 2562-2563

นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

คนที่ 8

พ.ศ. 2560-2562

นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ

คนที่ 7

พ.ศ. 2558-2560

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

คนที่ 6

พ.ศ. 2548-2558

นายแพทย์ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์

คนที่ 5

พ.ศ. 2534-2548

นายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี

คนที่ 4

พ.ศ. 2526-2533

นายแพทย์สมาน ชัยสิทธิ์

คนที่ 3

พ.ศ. 2525-2526

นายแพทย์พิษณุ เกิดสินธุ์ชัย

คนที่ 2

พ.ศ. 2524-2525

นายแพทย์วีระชัย ปิตะวรรณ

คนที่ 1

พ.ศ. 2522-2524

นายแพทย์ลือชา วนรัตน์