ข่าวทั่วไป

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#หัวข้อชื่อไฟล์วันที่สร้างหน่วยงาน 
1แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)20170509030449.docx2017-05-09 10:04:49กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/การเป็นลูกจ้าง,ข้าราชการ20170516014823.docx2017-05-16 08:48:23กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
3ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ20170822045301.pdf2017-08-22 11:53:01กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
4แบบ ศน.1 - 3 (สำหรับผู้ที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ)20170822045453.pdf2017-08-22 11:54:53กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
5แบบมอบหมายงานการในหน้าที่20170824022432.docx2017-08-24 09:24:32กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
6แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ20170904085546.pdf2017-09-04 15:55:46กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
7รับรองการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่20170907040311.docx2017-09-07 11:03:11กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
8แบบฟอร์ม ขอย้าย20171017075134.doc2017-10-17 14:51:34กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
9หนังสือขอลาออกจากราชการ20171130035149.doc2017-11-30 10:51:49กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
10แบบขออนุมัติเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม20180402024802.pdf2018-04-02 09:48:02กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
11แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.20180523033737.pdf2018-05-23 10:37:37กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
12แบบฟอร์มตัวอย่างการทำเอกสารการประเมิน (อวช.)20180621041422.docx2018-06-21 11:14:22กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
13แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง/เงินรายได้สถานศึกษา)เข้าสู้ตำแหน่ง พกส.20180622045509.pdf2018-06-22 11:55:09กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
14แบบฟอร์มขอย้ายจุดปฏิบัติงาน20180917071341.pdf2018-09-17 14:13:41กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
15แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน20201124075859.pdf2018-10-10 09:06:17กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
16แบบฟอร์มใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด20201124080205.pdf2018-10-10 09:07:12กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
17แบบฟอร์มใบยกเลิกวันลา20201124080237.pdf2018-10-10 09:08:30กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
18แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว)20181010020930.doc2018-10-10 09:09:30กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
19แบบฟอร์มเบิก พตส.20181010030359.docx2018-10-10 10:03:59กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด
20แบบแสดงความประสงค์และสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู้ตำแหน่ง พกส.20181130033427.pdf2018-11-30 10:34:27กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ view | ดาวน์โหลด