ร่างการจัดสรรจากตำแหน่งคัดเลือกบรรจุที่ว่าง ข้อมูลบุคลากร ณ 1 มีนาคม 2563 จาก HROPS