ผู้รับบริการ วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

Admit วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

แพทย์แผนไทย วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

ทันตกรรม วันนี้

(เดือนนี้ คน / ครั้ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวทั่วไปทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ถาพกิจกรรม

วิดีโอ

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ผู้บริหาร

...

แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
www.covid19.ddc.moph.go.th

Infographic

ระบบ Intranet

ระบบงานสารบรรณ

ระบบจัดการความเสี่ยง

ระบบบันทึกไปราชการ